Terapeuta Ocupacional

La Teràpia Ocupacional és l'ús terapèutic de les activitats d’autocura, productivitat i oci per incrementar la funció independent, millorar el desenvolupament i prevenir la discapacitat. Pot incloure l'adaptació de les tasques o l'entorn per aconseguir la màxima independència i millorar la qualitat de vida.

L'essència de la teràpia ocupacional (TO) descansa en l'ús de les activitats com a mitjà de tractament, amb una finalitat mínima de millorar la qualitat de vida i una màxima de completar la rehabilitació o habilitació per a una plena incorporació i un desenvolupament satisfactori en la societat.

La teràpia Ocupacional en la Clínica

L'usuari de convalescència i Hospital de Dia inicia el servei de TO després de la valoració del terapeuta ocupacional a l’ingrés d'aquest, de manera sistemàtica. Els usuaris de llarga estada i pal·liatius són valorats per les terapeutes ocupacionals per petició d'altres professionals. En alguns casos és la família la que sol·licita el servei de TO per treballar l'autonomia de l'usuari. Després de valoració de la terapeuta aquest es beneficiarà del servei o no depenent si compleix el perfil.