Avís legal

El present avís i informació legals (d'ara endavant, el "Avís Legal") regula l'ús del servei del portal d'Internet "www.clinicansguadalupe.com" que CLINICA NOSTRA SENYORA DE GUADALUPE, SA posa a disposició dels usuaris d'Internet.
CLINICA NOSTRA SENYORA DE GUADALUPE, SA, amb domicili social al C/ Francesc Moragas, 2 08950 Esplugues de Llobregat, Espanya; amb CIF nombre A08544363 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 3941, Foli 3285, Secció 2ª Full 41545.

Autoritzada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb el número d'autorització H08000882.

La informació proporcionada en el lloc web no reemplaça si no que complementa la relació entre el professional de salut i el seu pacient o visitant i en cas de dubte s'ha de consultar amb el seu professional de salut de referència.

La utilització del Portal atribueix la condició d'usuari del Portal (en endavant, "l'Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per CLINICA NOSTRA SENYORA DE GUADALUPE, SA en el moment mateix en què l'Usuari accedeix al Portal.

Protecció de dades de caràcter personal CLINICA NOSTRA SENYORA DE GUADALUPE, SA (en endavant CLINICA NOSTRA SENYORA DE GUADALUPE) propietària del portal www.clinicansguadalupe.com garanteix a tots els usuaris que subministrin dades de caràcter personal per accedir als nostres serveis que així ho requereixin, la màxima confidencialitat i privacitat de les seves dades.

CLINICA NOSTRA SENYORA DE GUADALUPE manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades, i a efectes de donar compliment a aquest compromís, ha redactat la següent Política de Protecció de Dades, amb la finalitat que els usuaris determinin lliure i voluntàriament quines dades desitgen subministrar a través del nostre web.

CLINICA NOSTRA SENYORA DE GUADALUPE es reserva el dret a modificar la present Política per a adequar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials oa la pràctica empresarial. La nova redacció es publicarà en aquest mateix web.

De conformitat amb el RGPD (UE) 679/2016, se l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran objecte de tractament automatitzat i passaran a formar part dels fitxers responsabilitat de CLINICA NOSTRA SENYORA DE GUADALUPE.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitats la contestació a les seves consultes, l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació sobre els nostres serveis, la valoració d'un lloc de treball i qualsevol altre servei relacionat amb l'activitat de CLINICA NOSTRA SENYORA DE GUADALUPE que puguem considerar del seu interès. Aquestes dades es conservaran el temps necessari per a la prestació de l'esmentada finalitat, sempre d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

Les fotografies dels pacients utilitzades en aquesta pàgina web han estat publicades amb el seu consentiment exprés.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar totes les dades que es demanen, doncs sense ells CLINICA NOSTRA SENYORA DE GUADALUPE no podrà realitzar els serveis sol·licitats per l'usuari.

CLINICA NOSTRA SENYORA DE GUADALUPE garanteix l'adopció de mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, integritat i seguretat de les dades de caràcter personal que evitin la seva pèrdua, alteració, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades, sent conscient l'usuari de que la seguretat a Internet no és inexpugnable.

A aquests efectes, i en compliment del que disposa el RGPD (UE) 679/2016, CLINICA NOSTRA SENYORA DE GUADALUPE l'informa que ha elaborat el pertinent Document de Seguretat, on es contemplen aquestes mesures de seguretat i que estan obligats a complir totes les persones que treballen per CLINICA NOSTRA SENYORA DE GUADALUPE i puguin accedir a les dades personals.

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades personals a CLINICA NOSTRA SENYORA DE GUADALUPE bé introduint les dades en algun formulari, bé a través de correu electrònic, podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament, conferits pel RGPD (UE) 679/2016, respecte de les seves dades dirigint-se per escrit a carrer Francesc Moragas 2, 08950 Esplugues de Llobregat o per correu electrònic a l'adreça: rgpd@clinicansguadalupe.com
En qualsevol cas, pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es en defensa dels seus drets.