Avís legal

INFORMACIÓ LEGAL

El present avís i informació legals (d'ara endavant, "l’Avís Legal") regula l'ús del servei de portal d'Internet "www.clinicansguadalupe.com" que CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SA posa a disposició dels usuaris d'Internet. CLINICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SA, amb domicili social al C / Francesc Moragas, 2 08950 Esplugues de Llobregat, Espanya; amb CIF nombre A08544363 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 3941, Foli 3285, Secció 2ª Full 41545. Autoritzada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb el número d'autorització H08000882.

OBJECTE

La informació proporcionada en el lloc web no reemplaça sinó que complementa la relació entre el professional de salut i el seu pacient o visitant i en cas de dubte s'ha de consultar amb el seu professional de salut de referència. L'accés, la navegació i / o l'ús del Portal, impliquen l'acceptació de la totalitat de les estipulacions previstes en les presents Condicions, així com de la Política de Privacitat o Protecció de Dades i la Política de Cookies. Hi ha, però, determinats serveis i continguts accessibles a través del Portal Web, sotmesos a condicions particulars que poden substituir i / o complementar les presents Condicions.

CONDICIÓ D'USUARI

S'entendrà per usuari a la persona que accedeixi, navegui i utilitzi el Portal web, els serveis i / o els continguts albergats en el mateix.

La utilització del Portal atribueix la condició d'usuari del Portal (en endavant, "l'Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SA en el moment mateix en què l'Usuari accedeix a al Portal.

L'accés a la Web per part de menors, s'entendrà autoritzat expressament pels seus pares, tutors o els seus representants legals, els quals respondran pels actes que els menors portin a terme com Usuaris de la Web d'acord amb la normativa aplicable.

REQUISITS D'ÚS

Per a l'accés al Portal i als serveis que s'ofereixen, es necessitarà un dispositiu que compleixi els requisits de compatibilitat de hardware i software (que poden variar al llarg del temps) i accés a Internet. L'Usuari serà conscient que aquests factors poden influir en el rendiment del Portal Web i / o en la possibilitat d'accedir als serveis que s'ofereixen en els mateixos.

NORMES D'ÚS

Ús del Servei: l'Usuari es compromet en tot cas a utilitzar el Portal i els seus serveis de manera diligent, correcte, lícita, de conformitat amb la llei, l'Avís Legal, les Condicions (i / o les que resultin aplicables en cada cas concret), reglaments d'ús i instruccions posades en el seu coneixement, així com amb la moral, els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

L'Usuari serà responsable de:

  • Facilitar informació correcta a CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, qualsevol error en les dades facilitades serà de la seva exclusiva responsabilitat. De la mateixa manera, l'Usuari serà responsable de mantenir de forma actualitzada tota aquella informació que hagi facilitat, de manera que aquesta respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari.
  • Els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE o a tercers per les dades aportades, com a conseqüència de la utilització de dades no actualitzades, falses o que no es corresponen amb la realitat.

A aquest efecte, s'ha d'abstenir de dur a terme qualsevol activitat il·lícita, prohibida, o lesiva dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic, d'altres usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (hardware i software).

De conformitat amb el RGPD (UE) 679/2016, se li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran objecte de tractament automatitzat i passaran a formar part dels fitxers responsabilitat de CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la contestació a les seves consultes, l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació sobre els nostres serveis, la valoració d'un lloc de treball i qualsevol altre servei relacionat amb l'activitat de CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE que puguem considerar del seu interès. Aquestes dades es conservaran el temps necessari per a la prestació de l'esmentada finalitat, sempre d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

Les fotografies dels pacients utilitzades en aquesta pàgina web han estat publicades amb el seu consentiment exprés.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar totes les dades que es demanen, doncs sense ells CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE no podrà realitzar els serveis sol·licitats per l'usuari.

MODIFICACIÓ DEL CONTINGUT I LES CONDICIONS

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE podrà afegir noves funcionalitats a la web i / o modificar les actuals Condicions. En aquest cas, es publicarà l'actualització al Portal perquè l'usuari tingui coneixement de qualsevol canvi. Si l'Usuari no estigués d'acord amb les noves condicions, disposarà d'un termini de quinze dies naturals des de la comunicació per resoldre el contracte mitjançant comunicació a la CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE. El transcurs de l'esmentat termini sense que l'Usuari hagi manifestat res en contra, implicarà la plena acceptació de les noves condicions.

JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regirà i interpretarà d'acord amb la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o la utilització de la Pàgina Web se sotmetrà a l'exclusiva jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, ​​sense perjudici que resulti de l’aplicació  d’alguna disposició imperativa en contra i, en aquest cas, es remetrà al contingut de la mateixa.