Política de Protecció de Dades

Introducció

De conformitat amb el Reglament UE 2016/679 de el Parlament i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i la lliure circulació d'aquests, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, s'informa als / les pacients, usuaris/es al i públic en general, que CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, S.A., d'ara endavant CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, com RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES, manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades i, a efectes de donar compliment a aquest compromís, ha redactat la següent Política de Protecció de Dades , Política de Privacitat, respecte al tractament de les dades personals dels / de les pacients i / o els seus representants.

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE es reserva el dret a modificar la present Política per a adequar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials o bé a la pràctica empresarial. La nova redacció es publicarà en aquest mateix web.

Quines dades personals tractem i d'on procedeixen?

CLÍNICA NOSTRA SENYORA DE GUADALUPE recull i tracta de forma automatitzada les dades personals:

  • Dades identificatives i de contacte, de pacients i / o representants, que inclouen la signatura, targeta sanitària i número de la Seguretat Social.

  • Dades relatives a la salut, integrats en la Història del Pacient.

  • Informació personal i social.

  • Dades transaccionals a efectes d'ingressos, pagaments i transferències.

  • Les dades provenen del propi interessat i / o el seu representant, i de la història clínica compartida.

  • Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar totes les dades que es demanen, doncs sense elles CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE no podrà realitzar els serveis sol·licitats per l'usuari.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les dades personals poden ser tractats pels responsables del tractament amb les següents finalitats:

1.- Prestació d'assistència sanitària: les seves dades personals són tractades amb l'objecte de prestar l'assistència sanitària que necessiti, així com per gestionar adequadament els serveis sanitaris i d'administració de la clínica necessaris per a la mateixa.

2.- Atenció de sol·licituds d'informació, queixa, suggeriment, reclamació, exercici de drets de protecció de dades, etc.: en aquests casos es tractaran les seves dades amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud, per qualsevol mitjà, incloses les comunicacions telefòniques i / o electròniques.

3.- Compliment d'obligacions legals: pot resultar necessari tractar les dades personals amb la finalitat de complir amb els requeriments legals que corresponguin. En concret, per complir amb la legislació en matèria de protecció de dades, tributària, sanitària, etc.

4.- Videovigilància: es disposa d'un sistema de videovigilància a través del qual es recapten imatges a temps real dels usuaris del centre. El tractament d'aquestes dades es fa amb una finalitat exclusivament de seguretat i control d'accés a les instal·lacions.

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE garanteix l'adopció de mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, integritat i seguretat de les dades de caràcter personal que evitin la seva pèrdua, alteració, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Amb caràcter general només es conservaran les seves dades durant el temps estrictament necessari per a la finalitat per la qual van ser recollides.

Les dades personals proporcionades, així com aquelles dades derivades de l'assistència sanitària prestada es conservaran durant el temps adequat a cada cas (atenent a criteris mèdics i legals), i com a mínim, deu anys comptats des de la data d'alta de cada procés assistencial, llevat que la normativa autonòmica i / o especifica estableixi un termini mínim de conservació superior a l'indicat i, en aquet cas, s'atendrà al que disposa la normativa aplicable.

Superat l'esmentat període mínim, i havent finalitzat la relació assistencial, el responsable mantindrà les seves dades degudament bloquejades, durant el temps de durada dels terminis corresponents a la prescripció legal.

Les dades personals proporcionades amb la finalitat de gestionar qualsevol sol·licitud d'informació, queixa, suggeriment, reclamació, exercici de drets de protecció de dades, etc., es conservaran durant el temps necessari per tramitar la sol·licitud i, en tot cas, durant el temps establert legalment, així com durant el període necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Les dades tractades per al compliment d'obligacions legals es conservaran durant el temps establert en la legislació aplicable.

Les imatges captades a través dels sistemes de videovigilància es conservaran durant un termini màxim de 30 dies, llevat que el responsable del tractament tingués coneixement d'algun fet que pugui ser rellevant per a una actuació judicial posterior.

Cessió de dades a tercers

Per garantir una adequada prestació del servei, és necessari que determinats proveïdors tractin dades per compte del responsable, com a encarregat del tractament de les seves dades personals, si bé s'establirà amb ells un contracte de cessió de dades complint amb les obligacions legals en matèria de protecció dels mateixos.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades personals a CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament, conferits pel RGPD (UE) 679/2016, respecte de les seves dades dirigint-se per escrit a l’adreça carrer Francesc Moragas 2, 08950 Esplugues de Llobregat o per correu electrònic a l'adreça:

rgpd@clinicansguadalupe.com

Per a qualsevol qüestió en aquesta matèria, pot dirigir-se a la Delegada de Protecció de Dades a través del correu electrònic dpd@clinicansguadalupe.com

En qualsevol cas, pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es en defensa dels seus drets.

A aquests efectes, i en compliment del que es disposa en el RGPD (UE) 679/2016, CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE l'informa que ha elaborat el pertinent Document de Seguretat, on es contemplen aquestes mesures de seguretat i que estan obligats a complir totes les persones que treballen per CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE i puguin accedir a les dades personals.