Drets i deures de l’usuari

Drets

  • Rebre una atenció sanitària equitativa, sense discriminació, que protegeixi les situacions de vulnerabilitat i amb un tracte respectuós.
  • Preservar la privacitat i intimitat en l’atenció, la confidencialitat de la informació i la llibertat ideològica i religiosa. 
  • Disposar de tota la informació i el suport necessaris per garantir la dignitat i l’autonomia en la presa de decisions respecte del procés d’atenció, per planificar les decisions anticipades i per poder viure el procés de final de vida d’acord amb el seu concepte de dignitat.
  • Rebre una atenció sanitària de qualitat que garanteixi la continuïtat assistencial i la seguretat clínica i personal, com també conèixer els medicaments i productes del pla de medicació.
  • Optar per abandonar la Clínica quan desitgi. En cas de fer-ho sense l'alta mèdica, haurà de signar el document d'alta voluntària.
  • Saber a qui dirigir-se per formular suggeriments i reclamacions i que aquestes siguin estudiades i contestades.

Deures

  • Respectar i no discriminar els professionals així com les altres persones usuàries de la Clínica.
  • Utilitzar de manera responsable les instal·lacions i els serveis sanitaris, així com respectar els horaris programats i les normes d’aquest centre.
  • Respectar la intimitat i la confidencialitat de les altres persones i la seva llibertat ideològica i religiosa.
  • Coresponsabilitzar-nos del procés assistencial i del d’aquelles persones que representa legalment, consensuant les decisions en cas de discrepàncies. 

Recinte Lliure de Fum

La Llei 42/2010 que reforma la Llei 28/2005 prohibeix fumar en els centres sanitaris, incloent els espais a l’aire lliure o coberts compresos en els seus recintes.

Objectes de valor

S’aconsella no tenir objectes de valor a les habitacions ja que el centre no es farà responsable dels objectes perduts, així com de la documentació que es desi a les habitacions.  

Fotografies dels usuaris

Les fotografies en les quals apareixen usuaris de la Clínica a www.clinicansguadalupe.com han estat publicades amb el consentiment dels mateixos.