Portal de transparència

Clínica Nuestra Señora de Guadalupe és un centre d’hospitalització intermèdia proveïdor del CatSalut.  En aplicació de LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquest centre posa a disposició de tots els ciutadans el seu portal de transparència.

Aquest portal conté informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte a la nostra organització, funcionament, presa de decisions més importants i la gestió dels recursos públics.