Equip d’Avaluació Integral Ambulatòria

L'Avaluació Integral Ambulatòria (EAIA) és un procés diagnòstic multidimensional i interdisciplinari que determina l'estat de salut, l'autonomia funcional, les capacitats cognitives, la situació psicològica-afectiva i l'entorn social de la persona gran i fràgil.

És una eina fonamental que permet identificar els problemes de salut, analitzar la dependència funcional i dissenyar la millor estratègia per intervenir de forma coordinada entre els diferents professionals. 

Perfil del pacient

Persona gran de 65 anys, “fràgil en la comunitat”, que a través d'una EAIA es pot beneficiar d'un recurs assistencial més adequat a les seves necessitats reals i fins i tot retardar el seu ingrés en un centre assistencial.

Objectius

  • seguiment interdisciplinari de la persona gran i fràgil en la comunitat, per facilitar la seva autosuficiència i disminuir el seu nombre d'ingressos hospitalaris.
  • assignar el recurs sociosanitari més ajustat a les seves necessitats i assegurar així la correcta utilització dels diferents recursos assistencials.
  • adequar els tractaments mèdics, evitant la possible polimedicació i iatrogènia.
  • afavorir una visió integral de tots els problemes biomèdics, cognitius, funcionals i socials, i valorar-los de forma conjunta, perquè en interactuar, poden potenciar les conseqüències negatives.
  • conèixer l'estat de salut de la gent gran del sector, per orientar les polítiques de prevenció i tractament en atenció primària, secundària i terciària.